Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Seo thíos folúntais do phoist ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach, tá réimse leathan de phoist le feiceáil thíos. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. Luaitear sprioclá na bhfolúntas ina dteidil. Is féidir CV Gaeilge samplach a fheicéail má leanann tú an nasc seo.

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • Aistritheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Profléitheoirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • Riarthóirí - Institúidí an Aontais Eorpaigh (Spriocdháta ná 25 Meitheamh)

  Curtha in Airde: 22 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Chun a bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus céim bainte amach dá bharr i réimse ar bith, eolas a bheith agat ar 2 theanga oifigiúla de chuid an Aontais agus saoránacht an Aontais a bheith agat. Beidh mic léinn atá sa bhliain deiridh den chéim incháilithe más rud é go mbeidh a ndioplóma faighte acu faoin 31 Iúil 2019.

  Tuilleadh eolais: Institúidí an Aontais Eorpaigh

 • 17 Meitheamh: Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile - An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG)

  Curtha in Airde: 28 Bealtaine

  Spriocdháta: 17 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá COGG ag earcú Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile.

  Tuilleadh eolais: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta

 • 19 Meitheamh: Múinteoir Fraincise - Coláiste Ghobnatan, Baile Mhuirne

  Curtha in Airde: 7 Meitheamh

  Spriocdháta: 19 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Teagasc críochnúil a sholáthar do ranganna, do ghrúpaí agus do scoláirí aonair de réir mar a shannann an Príomhoide/Comhordaitheoir agus i gcomhréir le riachtanais curaclaim, chun riachtanais na scoláirí a chomhlíonadh.

  Tuilleadh eolais: Coláiste Ghobnatan

 • 20 Meitheamh: Léachtóir, Faoi Bhun an Bhaic - Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

  Curtha in Airde: 4 Meitheamh

  Spriocdháta: 20 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Fáiltítear roimh iarratais ar phost léachtóra sainchuspóra dhá bhliain le Gaeilge, le tosú ar an 1 Meán Fómhair 2019. Beidh an duine a cheapfar ina b(h)all de Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 • 20 Meitheamh: Bainisteoir an Ionaid Achmainne Teaghlaigh - Coiste Áiseanna na hÓige

  Curtha in Airde: 4 Meitheamh

  Spriocdháta: 20 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Oibriú le Bórd Choiste Áiseanna na hÓige CTR chun obair an Ionaid a bhainistiú, chun an plean oibre a chur i bhfeidhm, agus chun forbairt ghinearálta an Ionaid a chothú.

  Tuilleadh eolais: Coiste Áiseanna na hÓige

 • 21 Meitheamh: Eagarthóirí: Gaeloideachas (2 phost) - Comhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe Thuaisceart Éireann

  Curtha in Airde: 7 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Agus tú i d’eagarthóir Gaeloideachais, beidh ról lárnach agat i gcruinneas teanga agus gramadaí fhoilseacháin Ghaeilge CCEA (ar líne agus i gcóip chrua) a chinntiú agus beidh dualgas ort i Stíl Tí CCEA a bheachtú agus a chur i bhfeidhm.

  Tá dhá phost ar fáil: post amháin ar chonradh buan; post amháin ar chonradh téarma sheasta go dtí 31 Nollaig 2019 agus is féidir go síneofar an conradh.

  Tuilleadh eolais: Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag www.ccea.org.uk, nó trí ríomhphost a chur chuig recruitment@ccea.org.uk nó glaoch a chur ar Human Resources: (028) 9026 1435.

 • 21 Meitheamh: Príomhoide - Gaelscoil Lios na nÓg, Ranallach

  Curtha in Airde: 13 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Beidh sár-scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus ceannaireachta ag an té a cheapfar. Duine fuinniúil, éifeachtach, críochnúil a bheidh ann/inti, tiomanta d’fhorbairt iomlán na ndaltaí agus d’fhís bhunaidh na scoile, a chuimsíonn Gaelscolaíocht, cultúr agus oidhreacht.

  Tuilleadh eolais: Gaelscoil Lios na nÓg

 • 21 Meitheamh: Stiúrthóir Chlub Iarscoile - Réaltaí Órga, Scoil Oilibhéir, BÁC 15

  Curtha in Airde: 13 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Réaltaí Órga, Scoil Oilibhéir, BÁC 15 ag lorg stiúrthóir dá Chlub Iarscoile le tosú ag deireadh Lúnasa.

  Tuilleadh eolais: Réaltaí Órga

 • 21 Meitheamh: Stiúrthóir Naíonra - Naíonra Mol an Óige, Sráidbhaile Bhaile Bhlainséir, BÁC 15

  Curtha in Airde: 13 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra Mol an Óige, Sráidbhaile Bhaile Bhlainséir, BÁC 15 ag lorg stiúrthóir Naíonra le tosú ag deireadh Lúnasa.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Mol an Óige

 • 21 Meitheamh: Stiúrthóir Naíonra - Naíonra an Chuilinn, Baile an Tirialaigh, BÁC 15

  Curtha in Airde: 13 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra an Chuilinn, Baile an Tirialaigh, BÁC 15 ag lorg stiúrthóir Naíonra le tosú ag deireadh Lúnasa.

  Tuilleadh eolais: Naíonra an Chuilinn

 • 21 Meitheamh: Bainisteoir - Comharchumann Dhúiche Sheoigheach

  Curtha in Airde: 7 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.

  Tuilleadh eolais: Comharchumann Dhúiche Sheoigheach

 • 21 Meitheamh: Oifigeach Náisiúnta Gaeilge - Sinn Féin

  Curtha in Airde: 13 Meitheamh

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Gheofar iniata leis seo foirm iarratais chomh maith le sainchuntas poist. Ná cuir eolas ar bith eile leis an iarratas nó ní dhéanfar é a mheas.

  Tuilleadh eolais: Sinn Féin

 • 21 Meitheamh: Oifigeach Cléireachais (Buan) - Foras na Gaeilge

  Curtha in Airde: 31 Bealtaine

  Spriocdháta: 21 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin. Na hoifigí atá san áireamh ná Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, Dún Seachlainn, Co. na Mí agus Ráth Chairn, Co. na Mí.

  Tuilleadh eolais: Foras na Gaeilge

 • 24 Meitheamh: Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua - Comhar Naoínraí na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 11 Meitheamh

  Spriocdháta: 24 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Bainisteoir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua á lorg.

  Tuilleadh eolais: Comhar Naoínraí na Gaeltachta

 • 24 Meitheamh: Oiliúnóirí - The Super Generation

  Curtha in Airde: Meitheamh

  Spriocdháta: 24 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá an Ghaeilge ina buntáiste do na róil seo.

  Tuilleadh eolais: The Super Generation

 • 24 Meitheamh: Scoláireacht sa bPleanáil Teanga - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 11 Meitheamh

  Spriocdháta: 24 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht sa bPleanáil Teanga a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Údarás na Gaeltachta d’iarratasóirí Gaeltachta a bhfuil líofacht Ghaeilge acu. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ard Oifig Údarás na Gaeltachta sna Forbacha, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 25 Meitheamh: Riarthóir Oifige - Comhar Naíonraí na Gaeltachta (Carna)

  Curtha in Airde: 11 Meitheamh

  Spriocdháta: 25 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Riarthóir Oifige in Ionad Cúram Leanaí Charna, Co. na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Comhar Naíonraí na Gaeltachta

 • 26 Meitheamh: Oifigeach Oideachais - An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

  Curtha in Airde: 11 Meitheamh

  Spriocdháta: 26 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol í ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Céadaoin, 26 Meitheamh 2019.

  Tuilleadh eolais: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

 • 28 Meitheamh: Oifigeach Togra (REACT/REGENERGY) - Údarás na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 14 Meitheamh

  Spriocdháta: 28 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: I gcomhar le páirtnéirí eile Eorpacha, tá Údarás na Gaeltachta páirteach sa togra REACT agus REGENERGY, cláir fhorbartha Eorpacha chun tacú le forbairt fuinneamh in-athnuaite. Tá an dá chlár seo á mhaoiniú faoi chlár Horizon 2020 agus INTERREG (NWE) de chuid an Aontais Eorpaigh. 

  Tuilleadh eolais: Údarás na Gaeltachta

 • 30 Meitheamh: Comhordaitheoir Forbartha - Danú Media

  Curtha in Airde: 9 Aibreán

  Spriocdháta: 30 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Comhordaitheoir Forbartha á lorg ag Danú Media faoi láthair.

  Tuilleadh eolais: Danú Media

 • 30 Meitheamh: Ealaíontóirí as gach seánra - Tionscadail Aistriú le Gaillimh 2020

  Curtha in Airde: 9 Aibreán

  Spriocdháta: 30 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tráth a bhfuil an imirce mar dhúshlán roimh an Eoraip, tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fhichiú haois. Tá an tionscadal Aistriú dírithe ar mhórthéama an imirce, agus cuireann sé bailiúchán de théacsanna litríochta na Gaeilge ar an téama sin os comhair an phobail agus na hEorpa i gcoitinne. Tá na téacsanna seo scríofa ag roinnt de na scríbhneoirí Gaeilge is mó cáil i seánraí éagsúla, lena n-áirítear an fhilíocht, gearrscéalta agus sleachta as úrscéalta agus dírbheathaisnéisí.

  Tuilleadh eolais: Tionscadail Aistriú le Gaillimh 2020

 • 5 Iúil: Éascaitheoirí Imeachtaí - Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

  Curtha in Airde: 17 Meitheamh

  Spriocdháta: 5 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich sa tóir ar éascaitheoirí imeachtaí le bheith ag obair linn ar bhonn ócáideacha le inn na bliana.

  Tuilleadh eolais: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

 • 15 Iúil: Scéim Fhorbartha do scannáin fhada drámaíochta i nGaeilge - Scéim Cine4

  Curtha in Airde: 9 Aibreán

  Spriocdháta: 30 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá an scéim seo bunaithe ag TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) chun tacaíocht a thabhairt do shaothar nua bhríomhar fadscannán as Gaeilge, léirithe ag comhlachtaí le ard-scileanna cruthaitheacha.

  Tuilleadh eolais: Scéim Cine4

 • 1 Meán Fómhar: Glaoch ar Ealaíontóirí - Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

  Curtha in Airde: 15 Aibreán

  Spriocdháta: 1 Meán Fómhar

  Cur síos ar an bpost: Tá Dánlann Gerard Dillon ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste ag lorg iarratais ó ealaíontóirí idir nua agus bhunaithe ar mhaith leo taispeántas a dhéanamh i gclár nua spreagúil i nDánlann Dillon 2020. 

  Tuilleadh eolais: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

 • Stiúrthóir Naíonra - Naíonra Faithleann, Cill Airne

  Curtha in Airde: 14 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra Faithleann lonnaithe i nGaelscoil Faithleann, Cill Airne le breis is 6 bliana anuas. Táimid ag lorg príomh stiúrthóir don naíonra ag tosnú ar an 2.9.2019. Beidh ar a laghad leibhéal 6 sa naíoideachas riachtanach. Beidh Gaeilge líofa, taithí 2 bhliain agus cumas cumarsáide íontach le tuismitheoirí, foireann agus daltaí ag teastáil. Braithfidh an ceapachán ar ghrinnfhiosrucháin na nGardaí.

  Seol iarratas, CV agus cóipeanna de theastaisí maraon le 2 litir mholta chuig; AN CATHAOIRLEACH, NAÍONRA FAITHLEANN, GAELSCOIL FAITHLEANN, CILL AIRNE, CO. CHIARRAÍ roimh an 1 Iúil.

  Tuilleadh eolais: gsfaithleann.ias@eircom.net

 • Eagarthóir Inneachair Lánaimseartha - Twinkl

  Curtha in Airde: 14 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh gá go mbeidh an té a cheapfar in ann rialacha gramadaí Gaeilge a thuiscint agus a mhíniú.

  Tuilleadh eolais: Twinkl

 • Eagarthóir Inneachair Páirtaimseartha - Twinkl

  Curtha in Airde: 14 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh gá go mbeidh an té a cheapfar in ann rialacha gramadaí Gaeilge a thuiscint agus a mhíniú.

  Tuilleadh eolais: Twinkl

 • Gníomhairí Ionad Teagmhála - MDE Installations Ltd

  Curtha in Airde: 7 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Daoine le Gaeilge á lorg ag an gcomhlacht seo.

  Tuilleadh eolais: MDE Installations Ltd

 • Oifigeach Fíorúcháin - SGS Ireland

  Curtha in Airde: 6 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Gaeilge ina buntáiste don ról seo.

  Tuilleadh eolais: SGS Ireland

 • Riarthóir Cuntas - The Ascension Group (Gníomhaireacht)

  Curtha in Airde: 5 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá tuiscint ar an nGaeilge de dhíth don ról seo.

  Tuilleadh eolais: The Ascension Group

 • Cúntóir Chúram Leanaí - Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

  Curtha in Airde: 30 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Ionad Uíbh Eachach ag lorg Cúntóir Chúram Leanaí faoi láthair. 

  Tuilleadh eolaisIonad Uíbh Eachach

 • Cúntóirí Chúram Lae - Ionad Uíbh Eachach, Béal Feirste

  Curtha in Airde: 30 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Postanna Lán-aimseartha & Páirt-aimseartha ar fáil.

  Tuilleadh eolais: Ionad Uíbh Eachach

 • Muinteoirí - Campaí Samhraidh - Ógras

  Curtha in Airde: 28 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Ógras ar thóir múinteoirí do champaí samhraidh le linn Mí Iúil. Beidh an ról seo lonnaithe i gCúige Laighean.

  Tuilleadh eolais:  laighean@ogras.ie

 • Ionadaí Seirbhíse do Chustaiméirí - Cpl Language Jobs

  Curtha in Airde: 27 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge ag teastáil do na róil seo.

  Tuilleadh eolais: Cpl Language Jobs

 • Measúnóirí Pearsantaithe Idirlín - Lionbridge

  Curtha in Airde: 25 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar dhaoine le Béarla agus Gaeilge líofa le léirmheasanna a dhéanamh ar thorthaí cuardaigh idirlín. Is féidir a bheith ag obair ó chian don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Lionbridge

 • Forbróir Gnó ar Champais (Éire) - Lydia

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beifear ag súil go mbeidh Gaeilge ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Lydia

 • Comhairleoir Seirbhíse Custaiméara - Abtran

  Curtha in Airde: 14 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Gaeilge líofa riachtanach don ról seo a bheidh lonnaithe i gCorcaigh.

  Tuilleadh eolais: Abtran

 • Ateangaire Gaeilge-Béarla - Translation.ie

  Curtha in Airde: 9 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh an ról ildánach buan seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Translation.ie

 • Comhordaitheoir Tionscadail maidir le hAistriúcháin Gaeilge - Word Perfect Translations Ltd

  Curtha in Airde: 9 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Beidh an ról ildánach buan seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

  Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations Ltd

 • Feighlí linbh - Baile Átha Cliath

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí linbh á lorg chun aire a thabhairt do garsún bliain d'aois i nDroim Connrach, BÁC ó Mí Meán Fómhair 2019. Tá an feighlí de dhíth i rith téarmaí agus am bunscoile. Is féidir leis an té gur suim leo an post teagmháil a dhéanamh le ciaraagusaodan@gmail.com.

  Tuilleadh eolais: ciaraagusaodan@gmail.com.

 • Cúntóir Feidhmiúcháin - Vareo Group

  Curtha in Airde: 29 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Vareo Group

 • Muinteoirí - Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 15 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ar fáil i gColáiste na nOileán do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéal le linn samhraidh 2019. Tá Uimhir Comhairle Múinteoireachta & carr riachtanach don phost. 

  Tuilleadh eolais:  Coláiste na nOileán

 • Muinteoirí - Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

  Curtha in Airde: 12 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ar fáil i gColáiste Cholumba do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéal le linn samhraidh 2019.

  Tuilleadh eolais:  Coláiste Cholumba

 • Aistritheoirí Gaeilge - Word Perfect Translations

  Curtha in Airde: 1 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Aistritheoirí Gaeilge á lorg ag Word Perfect faoi láthair a bheidh in ann a bheith ag obair ó chian. 

  Tuilleadh eolais: Word Perfect Translations

 • Áisitheoirí le Gaeilge - Forbairt Chonamara Láir

  Curtha in Airde: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Oifig Pleanála Teanga ar thóir áisitheoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu le dhul i mbun ranganna/ceardlainn Gaeilge agus caithimh aimsire i Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir. Síníonn Limistéar Pleanála Teanga Chonamara Láir achar bóthair c.35Km ó Chamus siar trí Ros Muc, Cill Chiaráin, Carna agus ó thuaidh go dtí an Caiseal, Sraith Salach agus siar go hInis Ní agus Iorras Beag Thiar in abhantrach Chloch na Rón.

  Tuilleadh eolais: conamaralair@gmail.com

 • Feighlí leanaí de dhíth i Rath Garbh

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí ag teastáil le haire a thabhairt do triú pháiste álainn i Rath Garbh i mBaile Átha Cliath 6 go lánaimseartha ón Luan go dtí an Aoine. Táimid sásta tuarastal níos airde ná an gnáththuarastal feighlíochta leanaí a chur ar fáil ag braith ar taithí agus ar cháilíocht an té a éiríonn léi/leis an post a bhaint amach.

  Tuilleadh eolais: despainn@gmail.com

 • Múinteoirí ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn

   

  Curtha in Airde: 6 Feabhra

  Cur síos ar an bpost: Múinteoirí ag teastáíl i gColáiste Ó Direáin ar Inis Mór Árainn chun múineadh ar Chúrsa Samhraidh linn. Seol CV. Chugainn ag an seoladeolas@odireain.com 

  Tuilleadh eolais: eolas@odireain.com

 • Craoltóirí Raidió - Raidió Fáilte

   

  Curtha in Airde: 4 Eanáir

  Cur síos ar an bpost: Tá Ráidó Fáilte ag lorg craoltóirí nua faoi láthair. Téigh sa seans!

  Tuilleadh eolais:  Raidió Fáilte

 • Tras-scríbhneoirí Deonacha - Meitheal Dúchas.ie

   

  Curtha in Airde: 19 Nollaig

  Cur síos ar an bpost: An bhfuil fonn tras-scríofa ort? Ar mhaith leat páirt a ghlacadh sa tionscadal ach níl tú cinnte cén áit is fearr le tosú? Lean na naisc thíos agus tabharfar scéal randamach ón mbailiúchán duit le tras-scríobh!

  Tuilleadh eolais: Meitheal Dúchas.ie

 • Tréimhse Oiliúna - Aonad Aistriúcháin na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

   

  Curtha in Airde: 19 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  Tuilleadh eolais: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Saoraistritheoirí Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 13 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: STAR Translation Services

 • Saoraistritheoir Gearmáinis go Gaeilge - STAR Translation Services

   

  Curtha in Airde: 7 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  Tuilleadh eolais: STAR Technology Solutions

 • Cúntóir Cúraim Athlonnaithe - Teach Altranais Charna

   

  Curtha in Airde: 6 Samhain

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  Tuilleadh eolais: Teach Altranais Charna

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College

   

  Curtha in Airde: 10 Deireadh Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 •                           dfdfdfdfdffdfd

  dfgdfsgfdgsdfgdfgsfg

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.